Anvisningsmärken

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa. Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat anges.
Motorväg
Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.
Om du kör på en motortrafikled upphör automatiskt motortrafikleden i samband med detta vägmärke.
Motorväg upphör
Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.
Var beredd på mötande trafik.
Motortrafikled
Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Märket informerar om att det börjar en motortrafikled. Det är inte ovanligt att det direkt efter en motorväg kommer en sträcka av en motortrafikled. När detta är fallet upphör motorvägen automatiskt i samband med detta vägmärke.
Motortrafikled upphör
Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.
Tättbebyggt område
Ortnamnet kan vara infogat i märket.
Tättbebyggt område upphör
Ortnamnet kan vara infogat i märket.
Gågata
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Förbud mot att föra fordon som får föras på gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen anges på en tilläggstavla.
På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande. 1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 2. Fordon får inte parkeras. 3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
Gågata upphör
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.
Gångfartsområde
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga.
Gångfartsområde upphör
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.

När du lämnar ett gångfartsområde gäller utfartsregeln. Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt när du kör ut från en parkeringsplats, fastighet eller liknande område.


Rekommenderad lägre hastighet
Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.
Rekommenderad lägre hastighet upphör
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör.
Rekommenderad högsta hastighet
Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna. När märket används vid vägarbete är det inte nödvändigt att komplettera med ett slutmärke, det anses uppenbart att rekommendationen upphör när du har passerat vägarbetet. Observera att den rekommenderade hastigheten alltid är lägre än den gällande hastighetsbegränsningen på den aktuella vägen.
Rekommenderad högsta hastighet upphör
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört.
Sammanvävning
Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman och att förarna ska anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen.

Märket används även som förberedande upplysning om att två körfält eller körbanor löper samman. Avståndet anges då på en tilläggstavla.
Enkelriktad trafik
Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.

Trafiken är enkelriktad från och med märket.
Återvändsväg
Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.
Mötesplats
Vägmärke för Mötesplats.
Parkering
Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt. Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen. Gäller sådan annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan att märket upprepas.
Områdesmärke
Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket. Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller. Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas.
Slut på område
Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angetts med ett märke E20, områdesmärke, upphör. Utseendet är anpassat till det märke som infogats i märke E20, områdesmärke.
Busshållplats
Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 5 § kan uppgifter om busslinjer, bussföretag och motsvarande förekomma på eller vid märket. Klockslag kan anges på märket.
Taxi
Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik.
Automatisk trafikövervakning
Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande kan ske på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning. Märket anger vidare att personuppgifter kan registreras enligt Dataskyddsförordningen, lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller någon annan registerlag. Gäller anvisningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla T1, vägsträckas längd. Märket upprepas på lämpliga avstånd.
Betalväg
Märket anger att avgift eller särskild skatt ska betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.
Tunnel
Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket.

Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket.
Nöduppställningsplats
Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande.

Symbol för hjälptelefon eller brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen.Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla.
Nödutgång
Märket anger nödutgång för gående.
Utrymningsväg
Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.
Särskilda bestämmelser för parkering
Märket anger att parkering är tillåten med de infogade villkoren. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under.
Miljözon
Märket anger att bestämmelserna i 4 kap. 22-24 a §§ trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Om märket används som förberedande upplysning om att en miljözon börjar, anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Märket är uppsatt vid infarterna till miljözonen och gäller till den plats där ett märke E6, tättbebyggt område upphör, märke E32, slut på miljözon eller ett annat miljözonsmärke är uppsatt.
Slut på miljözon
Märket anger att en miljözon slutar.
Cykelgata
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 a § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

På en cykelgata gäller följande:
Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
En förare som från en väg kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
Detta vägmärke har även ett slutmärke.
Cykelgata upphör
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att cykelgatan upphör.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram