Förbudsmärken

Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.
Förbud mot infart med fordon
Märket sätts upp när en gata är enkelriktad för att hindra att fordon kör in från fel håll. Kombineras oftast med vägmärket Enkelriktad trafik.
Förbud mot trafik med fordon
Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna.
Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.

Som motordrivet fordon räknas alla fordon som för sitt framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel, t ex en eldriven rullstol.

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul
Märket sätts upp när man inte får köra med motordrivna fordon, dvs. motorfordon, traktorer, motorredskap eller terrängmotorfordon, som har fler än två hjul. Du kan alltså passera med en tvåhjulig motorcykel, en tvåhjulig moped klass I eller en tvåhjulig moped klass II.
Begränsad fordonslängd
Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket.
Begränsad fordonshöjd
Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.

När du passerar, till exempel en viadukt, kan du alltid passera med ett fordon som är 4,5 meter högt om det saknas en skylt om begränsad fordonshöjd. Kör du ett fordon som är högre måste du själv ha lokal kännedom om du kan passera.
Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
Märket anger förbud mot trafik med fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.
Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla.
Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II
Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla.
Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur
Märket sätts upp när du inte får köra med fordon som dras av t ex en häst.
Begränsat boggitryck
Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.
Hastighetsbegränsning
Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket. Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket, eller där märke C32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E7, gågata, eller E9, gångfartsområde, satts upp. Märket behöver inte vara upprepat efter en vägkorsning om samma högsta tillåtna hastighet gäller på den korsande vägen.
Förbud mot ridning
Avser förbudet även ledande av riddjur anges det på en tilläggstavla.

Märket sätts oftast upp vid gång- och cykelbanor där man inte vill ha ridande.
Förbud mot sväng i korsning
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra. Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla. Avser förbudet endast fordonståg med släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt.

Det är tillåtet att köra förbi märket med en "vanlig" släpkärra som du kan hyra på många ställen. Som släpkärra räknas en släpvagn med stel ledstång. Till exempel en husvagn eller hästtransport. Släpvagnar med ledad dragstång är däremot förbjudna.
Förbud mot U-sväng
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
Förbud mot trafik med tung lastbil
Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla.
Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla.
Förbud mot gångtrafik
Märket sätts upp när det är förbjudet att passera som fotgängare. T ex vid en infart till en motorväg.
Begränsad fordonsbredd
Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd. Största tillåtna bredd anges på märket.
Begränsad bruttovikt på fordon
Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.
Bärighetsklass
Vägens bärighetsklass anges på märket.
Förbud mot att stanna och parkera fordon

Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke.
Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap.
Ändamålsplats
Har ändamålet angetts med lastplats är ändamålet lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges och hur de anges.
Vändplats
Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon. Om i stället märke C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger det att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon.
Slut på ändamålsplats
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.

Märket är anpassat till märke C40, ändamålsplats.
Slut på vändplats
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör.
Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
Märket sätts upp när du inte får köra med motorcyklar eller mopeder klass I, den så kallade EU-mopeden.
Förbud mot trafik med moped klass II
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.
Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.
Förbud mot omkörning
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
Förbud mot omkörning med tung lastbil
Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt till den plats där märke C30, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, är uppsatt.
Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil
Märket sätts upp när omkörningsförbudet för tung lastbil upphör.
Slut på förbud mot omkörning
Märker sätts upp när omkörningsförbudet upphör.
Datumparkering
Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.
Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum
De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.
Förbud mot att stanna och parkera fordon
Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon.De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke.
Förbud mot att parkera fordon
Märket anger förbud mot att parkera fordon.Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i.

Du får stanna för på- eller avstigning samt i- eller urlastning.När märket T11 Utsträckning sitter under förbudsmärket innebär det att förbudet upphör vid skylten.
Tillfällig hastighetsbegränsning upphör
Märket anger att en tillfällig hastighet som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram