Läromedel & Studieteknik

Bilutbildning

När du startar din utbildning är det viktigt att du planerar och sätter av tid för det du ska göra.

Utbildningen består av teori- och körutbildning. Hotcentrum följer den utbildningsplan som de flesta trafikskolor använder. Innehållet i utbildningen styrs av den kursplan som Transportstyrelsen sammanställt.

Det allra bästa är om du pluggar teori i samband med att du övningskör. Då har du större möjligheter att förstå trafikreglerna.

Generellt

Om inget annat anges gäller de frågor och den text du läser för svenska förhållanden och för den behörighet du utbildar dig för.

Manuell eller automatisk växling

tt körkort för bil går att ta för enbart automatisk växellåda eller för både manuell och automatisk växellåda.

Tar du körkort för enbart automatisk växellåda är ditt körkort begränsat och du får inte köra en bil med en manuell växellåda. Läromedlet är anpassat för bägge varianterna.

De delar som tar upp växling och relaterade ämnen beskriver hur växellådorna används med indelning på Manuell växling och Automatväxling. De delar som endast handlar om manuell växling (vilket är ett fåtal) är märkta med Enbart manuell växling. Dessa delar är inte nödvändiga att kunna för dig som tar ett begränsat körkort. Det är dock bra att läsa även dessa delar då de ger en förståelse för hur andra förares situation är, när de till exempel ska starta i backe. För dig som tar ett körkort som inte är begränsat ska allt läsas då ditt körkort ger dig rätt att köra även en automatisk växellåda.

Elbilar

Mycket tyder på att framtiden blir mer och mer elektrifierad. Elbilar har ingen växellåda på ett traditionellt sätt, vi klassar därför dessa, för enkelhets skull, som Automatväxlade.

Vägmärken

Vägmärken finns på flera ställen i läromedlet.

Via knappen Vägmärken på startsidan nås ett index över alla vägmärken, likt ett vägmärkeshäfte. Där är de sorterade i olika vägmärkesgrupper och det går att klicka på dem för läsa om respektive vägmärke.

Teoribok och studiefrågor

Teoribok

Den digitala boken innehåller all körkortsteori som är relevant för din behörighet. Texten uppdateras och förbättras kontinuerligt.

Övningsköra

Övningsköra innehåller övningar för praktisk träning i bilen. De olika övningarna grundar sig i Transportstyrelsens kursplan och motsvarande övningar används av de flesta trafikskolor.

När du övningskör är det viktigt att du förstår vad du ska lära dig. Känner du dig osäker bör du be din lärare demonstrera övningen. Detta ger många gånger en bättre förståelse för vad du ska kunna.

Nedan ett bra sätt att lägga upp en övning:

 • Läraren demonstrerar för dig hur det ska gå till.
 • Du övar och läraren ger råd under tiden du övar.
 • Du tillämpar det du har lärt dig och visar för läraren att du har nått målet.

De tre nyckelorden är demonstreraöva och tillämpa.

Teoriprov

Teoriprov innehåller några olika typer av test. Här är det tänkt att du ska kontrollera och fördjupa dina kunskaper.

Varje enskilt test består av ett antal frågor där det är tänkt att du först ska besvara samtliga frågor i testet innan du rättar dem. När du rättat ett test bör du gå igenom alla frågor, särskilt de felaktiga.

För att få godkänt på Kunskapsprovet hos Trafikverket behöver du ha minst 80 % rätt. I Hutcentrum varierar kravet beroende på om du använder vårt läromedel som privatist eller med ett konto som är anslutet till en trafikskola. Det vanligaste kravet är 90 % rätt, för att ge dig lite extra marginal gentemot Kunskapsprovets krav.

När är jag klar?

Varje testtyp har rekommenderade minimikrav angivna. Om du uppfyller minimi-kraven för de olika testtyperna kommer du att ligga bra till för att bli en god förare samt klara kunskapsprovet på Trafikverket (det är ingen garanti men statistiskt har du mycket goda förutsättningar).

Går du på en trafikskola kan denna skola ha egna krav som de vill att du ska uppfylla, i vissa fall innebär detta att du måste göra de olika testtyperna i en viss ordning.

Har Hutsentrum Online tillgång till exakt de frågeställningar som förekommer på det officiella kunskapsprovet på Trafikverket?

Nej, det finns inte exakt samma frågeställningar då det officiella provet på Trafikverket är hemligt. Ingen får tillgång till dessa prov, detta gäller även trafikskolor, professionella utbildare och oss som läromedelsutvecklare. Vi konstruerar frågor utifrån den officiella kursplanen för att säkerställa att de ämnen som finns med förekommer dels i form av text i boken dels i form av frågor i våra tester.

Utifrån den feedback vi får och den statistik vi ser är vi trygga i att vi väl täcker in de kunskaper som behövs. Om du upplever att du saknar något är du välkommen att berätta till oss så försöker vi fixa till.

Inlärning

Imitationsinlärning

Att ta efter andra trafikanters beteende kallas för imitationsinlärning, detta sker undermedvetet och kan vara både positivt och negativt.

Det positiva är att du lär dig bland annat genom att härma andra. Därför är det ofta bra att din lärare demonstrerar en övning för dig.

Det negativa är att du ofta härmar undermedvetet. Du bör därför ha en kritisk inställning till andras beteenden. I trafiken är det bara du som har ansvar, du kan inte skylla på någon annan. Gör din egen bedömning. Är du osäker, fråga din lärare.

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning innebär att du omedvetet anpassar ditt beteende. Tänk dig att du dagligen kör till din arbetsplats och passerar en korsning där det sällan är trafik. Risken är då stor att du anpassar ditt beteende och inte ser dig för så noga som du borde göra.

Sannolikhetsinlärning kan också vara positivt. Om du bor vid en busshållplats där det alltid finns stressade människor är du medveten om att det kan springa ut någon framför eller bakom bussen.

Positivt och negativt

Du måste förhålla dig till att sannolikhetsinlärningen påverkar dig både positivt och negativt.

Överinlärning

Med viss överinlärning kan du enklare klara av att köra säkert även om du är stressad. Med bra kunskaper och färdigheter har du större möjligheter att komma ihåg vad som är viktigt även under pressade förhållanden. Du får stora fördelar och det mesta blir enklare när du lär dig grundligt.

Repetition

Nyckeln till en grundlig inlärning är ofta att repetera. Försök därför att repetera det du lär dig redan under din utbildning.

Ytinlärning

Ordet ytinlärning säger egentligen vad det handlar om. När du lärt dig något ytligt har du inte grundliga kunskaper. Du kanske har pluggat för att klara av ett prov? Denna kunskap kommer du mycket snabbt att glömma av vilket innebär att när du behöver kunskapen är den borta. Ytliga kunskaper minskar dina förutsättningar att reagera automatiskt i stressade situationer.

Ytinlärning kan medföra att du inte följer de regler som finns för att du inte förstår eller inser riskerna med ditt beteende.

Tips! Försök att förstå det du lär dig, då ökar chansen att du kommer ihåg. Då ökar också dina chanser att klara ditt förarprov, där du sannolikt, dessutom, kommer att vara lite nervös.

Biltrafikens historia

Trafiksäkerheten växer fram

Redan år 1861 införde Storbritannien fartgränser. Man begränsade farten till 16 km/h för de stora ångdrivna traktorer som fanns på den tiden. Men farten sänktes snart till 6 km/h på landet och 3 km/h i staden.

Körkortet kom 1907 i Sverige. Då var kraven låga. Idag har körkortsutbildningen, efter många års trafiksäkerhetsarbete, utvecklats och handlar idag mer om risker och beteenden än om fordonskunskap.

 

1930 börjar övergångsställen bli vanliga.

I slutet av 1950-talet dog omkring 1000 personer årligen i den svenska trafiken. Det stora antalet dödade i trafiken ökade efterfrågan på säkrare bilar och säkerhetsutrustning.

1959 började bilbälten bli standard och då först i Volvo PV och Volvo Amazon.

Under 1970-talet började biltillverkarna införa krockkuddar. Idag är detta standard på alla nya bilar. En krockkudde kan i kombination med bilbälte och bältessträckare minska skaderisken med 60-70 %.

Även vägarna förändras. Det byggs mer motorväg, bredare vägar samt något som kallas "mitträckesvägar". Detta är vägar med vajerräcken, där en- och tvåfiliga sträckor avlöser varandra. Detta gör att när du kör om ett annat fordon har du ingen mötande trafik.

Idag är antalet omkomna ungefär en femtedel (cirka 200 st) av antalet omkomna under 1950-talet (cirka 1000 st).

Framtiden

Vägar

Vägar med tillhörande infrastruktur fortsätter utvecklas för att det ska bli säkrare i trafiken. Det byggs mycket cirkulationsplatser då det händer få dödsolyckor i en cirkulationsplats.

Fordon

Fordonen fortsätter utvecklas. Mycket forskning pågår och flera försök finns redan med självkörande fordon. Redan idag har många nya bilar inslag av teknik som bromsar om det är något hinder framför bilen, varnar för om det är trafik vid sidan om bilen, varnar om man håller på att backa på något hinder med mera. Tekniken finns där för att hjälpa dig som förare.

Transporter

Transporterna förändras. Mer självkörande lastbilar som t ex kör tätt efter varandra i en konvoj där avstånden mellan lastbilarna anpassas automatiskt vilket minskar risken för kollisioner.

Antal bilar

I städer är det, redan nu, för många bilar. Miljön förstörs och det är långa köer. Om antalet bilar ständigt ökar kommer detta problem att öka. Man hoppas därför mycket på bättre kollektivtrafik samt även mer teknik för förarlösa taxi-bilar som aldrig går tomma med mera. Detta skulle avsevärt minska mängden trafik i städerna.

Drivmedel

Fossilbaserade bränslen fasas ut mer och mer och fler fordon kommer sannolikt att drivas av någon form av el.

Automatväxel

Bilar kommer att ha automatväxel i allt större utsträckning.

Trafiksäkerhet

Myndigheter och trafiksäkerhetsorganisationer

Myndigheter

 • Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens.
 • Transportstyrelsen utformar regler och kontrollerar hur de efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), registrerar ägarbyten och sköter trängselskatt och fordonsskatt.

Exempel på trafiksäkerhetsorganisationer

 • VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • NTF - Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
 • MHF- Motorförarnas Helnykterhetsförbund
 • SMC - Sveriges Motorcyklister
Krockvåld och människan

Det är viktigt att du förstår att hastigheten är den stora orsaken till döds- och svåra skadefall i trafiken.

Det finns vetenskapligt fastställda gränsvärden för vilka hastigheter människokroppen klarar av. Värdena bygger på dagens utformning av bilar och vägar, och förutsätter att alla i bilen använder bilbälte.

Forskning om den så kallade krockvåldskurvan (2012) visar bland annat följande:

 • De flesta gående överlever om de blir påkörda av en bil som kör i 30 km/h.
 • De flesta gående omkommer om de blir påkörda av en bil som kör i 50 km/h.
 • För att motverka döds- och svåra skadefall bör krockhastigheten mellan bil och gående inte överstiga 30 km/h.

Forskningen har påverkat många kommuner att besluta om 30 km/h som högsta tillåtna hastighet där det finns barn och oskyddade trafikanter.

Håll hastigheten vid övergångsställen

Statistiken visar att flest olyckor mellan gående och motordrivna fordon händer när den gående försöker korsa gatan.

Flest omkommer utanför tätbebyggt område

Av de 210 som omkom under 2021 omkom en majoritet (75 procent) i olyckor utanför tättbebyggt område.

Källa: Trafikanalys

Körkortsbehörigheter

AM-behörighet

Behörighet AM

Körkortsålder 15 år

Ger rätt att köra

 • Moped klass I (EU-moped)
 • Mopedbil (klassas som moped klass I)
 • En släpvagn med en bredd som inte överstiger 125 centimeter och med en vikt som inte överstiger hälften av det dragande fordonets tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet

Behörighet AM ger även rätt att köra

 • Moped klass II
 • EPA-traktor/A-traktor (äldre regelverk för traktorer)
 • Traktor a (gjorda för en hastighet på högst 40 km/h)
 • Motorredskap klass II (gjorda för en hastighet på högst 30 km/h)
A-behörigheter

Tre olika behörigheter

Det finns tre olika körkortsbehörigheter för motorcyklar: A1, A2 och A. Skillnaden ligger i hur kraftfulla motorcyklar du får köra.

Nedan ser du det som brukar kallas för ”stegvist tillträde” till mer kvalificerade fordon:

 • A1 körkortsålder 16 år, effekt högst 11 kW ("lätt")
 • A2 körkortsålder 18 år, effekt högst 35 kW ("medeltung")
 • A körkortsålder 24 år (20 år vid 2 års innehav av A2), obegränsad effekt ("tung")

Särskilda regler för fyrhjuliga motorcyklar

Körkort med behörighet A1, A2 och A som utfärdas från och med den 19 januari 2013 gäller inte för fyrhjuliga motorcyklar. För detta krävs behörighet B. Har du ett A-körkort utfärdat före 19 januari 2013 får du även fortsättningsvis köra fyrhjuliga motorcyklar.

Särskilda regler för trehjuliga motorcyklar

Körkort med behörigheterna A1 eller A2 ger rätt att köra trehjuliga motorcyklar med en nettoeffekt av högst 15 kW. För att köra trehjuliga motorcyklar med mer än 15 kW nettoeffekt, krävs det körkort med behörighet A eller B samt att körkortsinnehavaren har fyllt 21 år.

Nettoeffekt

Nettoeffekten tas fram av motortillverkaren med hjälp av en komplett motor i en testbänk utan drivlina. Nettoeffekten anges i registreringsbeviset.

B-behörigheter

B-behörighet ger bland annat rätt att köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

Tre olika behörigheter

Det finns tre typer av B-behörighet: B, B utökad och BE. Skillnaden i dessa varianter ligger i vilka släp du får dra.

Följande krav gäller för att få B-behörighet:

 • Du har ett giltigt körkortstillstånd
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
 • Du har fyllt 18 år
 • Du har gått riskutbildning del I och del II och båda delarna är giltiga
 • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov)
 • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området

För B-behörighet gäller följande för släpvagn:

 • Med vanlig B-behörighet får du koppla en lätt släpvagn
 • Släpvagnen räknas som lätt om den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3 500 kg, alternativt att släpvagnens totalvikt inte är mer än 750 kg
 • Om släpvagnen väger mer än 750 kg får inte bilens och släpvagnens totalvikt överstiga 3 500 kg

Villkor Automatväxel

Det går även att ta körkortet med villkor om begränsning till automatväxlad bil (villkorskod 78). Du kan senare häva villkoret för automatväxlad bil genom att genomföra ett godkänt körprov för manuellt växlad bil.

C-behörigheter

Ska du köra tung lastbil eller tung lastbil med släp krävs att du har ett C i ditt körkort.

Det finns många regler när du får övningsköra, vilka fordon du ska ha för att köra upp med mera. Komplett information hittar du hos Transportstyrelsen.

D-behörigheter

Ska du köra tung buss eller tung buss med släp krävs att du har ett D i ditt körkort.

Är du intresserad av D-behörighet kan du läsa mycket mer om detta hos Transportstyrelsen.

Traktorkort

Om du ska köra traktor eller motorredskap klass II (konstruerade för en hastighet av högst 30 km/tim) på väg, behöver du ett traktorkort eller körkort för någon högre behörighet.

Däremot får du köra kortare sträckor på väg utan traktorkort eller körkort, om du kör till eller från en arbetsplats, mellan en gårds ägor eller liknande.

För att få ta traktorkort måste du ha fyllt 16 år. Om det finns särskilda skäl kan du få ta traktorkort redan vid 15 års ålder. Då behöver du åldersdispens från Transportstyrelsen.

Förarbevis Moped klass II

Förarbeviset ger rätt att köra moped klass II dvs. en moped som är konstruerad för en hastighet av 25 km/timmen och har en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt.

Förarbevis Snöskoter

Om du ska köra snöskoter behöver du ett särskilt förarbevis.

Undantag

Om du tagit ett körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har du rätt att köra snöskoter med det.

Förarbevis Terränghjuling

Om du ska köra terränghjuling behöver du ett särskilt förarbevis.

Du får också köra terränghjuling om du har ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000.

Bestämmelser

Körkortskrav

Alla körkort ger rätt att köra mopeder, traktorer samt motorredskap klass II. Du får också rätt att köra med ett tillkopplat lätt släpfordon.

Körkortet ska medföras vid färd

Det är krav på att ha med sig körkortet när man kör. Men, om du inte har detta slipper du böter om du har med dig en godkänd ID-handling.

Observera att du inte behöver ha med dig några andra handlingar, t ex registreringsbevis eller försäkringsbesked.

Exempel på andra bevis och behörigheter

 • Moped klass II kräver förarbevis - du får köra direkt när ditt godkända kunskapsprov har blivit registrerat hos myndigheten om du har en giltig legitimation med dig när du kör. Efter två månader måste du ha med dig förarbeviset när du kör.
 • Snöskoter och terränghjuling kräver förarbevis.
 • Taxi kräver taxiförarlegitimation.

Villkor Automatväxel

Körkort med villkor om begränsning till automatväxlad bil (villkorskod 78) gör att föraren endast får köra bil med automatväxel.

Prövotid

För alla körkortsbehörigheter, utom för AM-körkort, gäller en prövotid av två år från dagen för körprovet.

Prövotid

Prövotid innebär att om du under prövotiden gör dig skyldig till någon förseelse som leder till att körkortet återkallas får du en spärrtid och du måste alltid göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan utfärdas. Detta gäller oavsett spärrtidens längd.

Spärrtid

Under spärrtiden får du inte göra ett nytt körkortsprov (kunskapsprov och körprov) innan ett nytt körkort kan utfärdas. För att få göra ett nytt körkortsprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Du kan tidigast ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden går ut. Körkortstillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtidens slut. Du måste även genomföra riskutbildningen på nytt innan du får göra körkortsprovet.

Prövotiden förlängs inte om man tar fler körkort

Tar du ytterligare ett körkort under tiden du har prövotid fortsätter den första prövotiden att gälla och när den är slut har du inte längre någon prövotid.

Förnya körkortet

Ditt körkort ska förnyas vart tionde år. Det ska också förnyas om det har förstörts, kommit bort eller om någon uppgift i det har ändrats, till exempel om du har bytt namn eller om du har fått nya behörigheter eller blivit av med behörigheter.

För att ditt körkort ska få förnyas i Sverige krävs i normala fall att du är permanent bosatt här. Du kan även få förnya körkortet vid giltighetstidens utgång om du har studerat i Sverige sedan minst sex månader.

Körkortsåterkallelse

Om du gör dig skyldig till vissa brott eller det finns annan grund (exempelvis sjukdom) kan Transportstyrelsen återkalla ditt körkort. Du kan också få ditt körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis återkallat.

Spärrtid för körkort

 

Om ditt körkort återkallas bestämmer man en spärrtid på ditt körkort. Spärrtiden är den tid som ditt körkort ska vara återkallat. Tiden börjar gälla från den dag polisen omhändertog ditt körkort. Tiden anges i månader från 1 till 36 månader. Hur lång tid du blir utan körkort beror på trafikbrottet, ditt behov av körkort och hur du tidigare har uppträtt i trafiken.

Om spärrtiden överstiger 12 månader krävs ett nytt körkort för att få köra igen.

Körkortstillstånd

För att få övningsköra och genomföra förarprov krävs ett körkortstillstånd.

När du ansöker om ett körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen att du uppfyller de krav som ställs. Det kostar inget att ansöka om körkortstillstånd. Du måste bifoga en synundersökning. Denna kanske kostar något. Du kan utföra den hos en optiker eller någon trafikskola som erbjuder denna tjänst.

Du bör besöka Transportstyrelsen för att få den aktuella informationen om vad som gäller.

Ett körkortstillstånd gäller i fem år.

Återkallat körkortstillstånd

Ett körkortstillstånd kan återkallas

 • om dina personliga förutsättningar förändras t ex att du får någon sjukdom eller anses opålitlig i nykterhetshänseende på grund av någon förseelse,
 • om du som övningskör avsiktligt gör en grov överträdelse, t ex kör mot rött ljus.

Handledaren/trafikläraren är dock alltid juridiskt ansvarig.

E-legitimation

Ansöker du via Transportstyrelsens e-tjänst krävs en e-legitimation

Synintyg

Synintyg är ett intyg om synprövning som krävs för att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett körkortstillstånd. Blanketten kan beställas av Transportstyrelsen. Undersökningen utförs av läkare, optiker eller trafikskola med särskilt utbildad personal.

Privat övningskörning

Krav vid privat övningskörning

Om du har möjlighet är det en stor fördel om du kan övningsköra privat som komplement till den övningskörning du gör på en trafikskola. Hur mycket du övningskör privat bestämmer du själv utifrån dina förutsättningar. Du kan övningsköra med personbil från det att du är 16 år gammal.

Med körkortstillstånd och handledarbevis på plats gäller följande när du övningskör privat:

 • På bilen ska det sitta en grön skylt med vit text ÖVNINGSKÖR.
 • Din handledare ska vara godkänd för att övningsköra med dig.
 • Din handledare är ansvarig för körningen och ska sitta bredvid dig.
 • Du får ha med dig passagerare i bilen. Tänk dock på prioriteringen, övningskör i första hand och skjutsa personer i andra hand.
 • Om du vill övningsköra med en lätt lastbil eller med en lätt släpvagn måste du vara 17 år och 6 månader.
 • Du får övningsköra både med automatväxlad och manuellt växlad bil om du inte har villkor på ditt körkortstillstånd att du endast får köra automatväxlad bil.
 • Du får övningsköra utan att genomföra en introduktionsutbildning om du redan har körkort B med villkor för automatväxlad bil och avser att häva villkoret för automatväxlad bil.

Utöver kraven bör du tänka på följande:

 • Din handledare bör ha en backspegel för att se bakåt.
 • Din handledare har mycket svårt att bromsa. På vissa äldre bilar finns en parkeringsbroms mellan sätena som kan användas, men bromseffekten från denna är dock mycket dålig.
Nödsituation vid övningskörning

I stort sett all bilkörning medför en viss risk. Vid övningskörning kan det uppstå paniksituationer (riskfyllda situationer) som föraren inte kan hantera, där handledaren eller trafikläraren måste ta över för att undvika olycka.

T ex:

 • Eleven tänker köra ut på en landsväg och missar ankommande bil - vad kan handledaren göra? Kommer parkeringsbromsen hjälpa?
 • Eleven kör ut och får motorstopp mitt i en korsning med ankommande trafik i hög hastighet. Hur kan detta förebyggas? Borde man tagit en annan väg eller kanske väntat tills det var helt fritt?

Ha för vana att gå igenom vad som ska göras vid varje övningstillfälle och prata om risksituationerna som kan uppstå. Välj övningsområde efter kunskap.

Sök utbildare

Du som ska övningsköra eller gå en introduktionsutbildning på trafikskola kan hitta en utbildare via Transportstyrelsen.

Gravida och barn

Du får övningsköra när du är gravid. Använd alltid bilbältet, det är säkrast för både mamman och babyn i magen.

Tänk på att bältet dras över bröstbenet och under magen, ner mot låren.

Undvik om möjligt att köra själv i slutet på graviditeten. Ratten och krockkudden kan skada babyn om olyckan är framme. Det finns speciella bälten för gravida men de höjer inte säkerheten, utan är enbart för komfort.

Handledare

Handledarkurs, Introduktionsutbildning

Handledare vid privat övningskörning för behörighet B ska ha gått en introduktionsutbildning innan man kan bli godkänd som handledare.

Som elev måste du som övningskör privat för behörighet B ha en giltig introduktionsutbildning. Du måste ha genomgått utbildningen för att handledaren ska få sin ansökan behandlad av Transportstyrelsen.

Du som elev måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Du får övningsköra med personbil från det du har fyllt 16 år.

Introduktionsutbildningen ska innehålla tre delar:

 • körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
 • hur du planerar och strukturerar din övningskörning
 • viktiga faktorer för trafiksäkerheten.

I introduktionsutbildningen ska även teoretiska moment om miljö och sparsam körning ingå.

Handledarbevis

Vid all privat övningskörning krävs att körningen sker under uppsikt av en person som Transportstyrelsen har godkänt som handledare. Det är handledaren som är ansvarig och anses som förare vid all övningskörning. En elev kan ha flera handledare. För att Transportstyrelsen ska godkänna en handledare ska denne

 • ha fyllt 24 år
 • ha ett giltigt körkort utfärdat av en EES-stat, för det fordon som övningskörningen avser, och ha haft detta under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren
 • ha gått en introduktionsutbildning, under de senaste fem åren, om övningskörningen gäller behörighet B.

Observera att eleven måste ha ett giltigt körkortstillstånd för att ansökan ska behandlas.

En handledare kan ha flera elever. Handledaren måste ansöka om att bli godkänd för varje elev.

E-legitimation

Ansöker du via Transportstyrelsens e-tjänst krävs en e-legitimation

Lär känna bilen

Vad behöver du veta om den bil du kör?

De allra flesta bilar har en likartad placering av blinkers, pedaler med mera. Detta för att underlätta för dig som förare när du till exempel hyr eller lånar en annan bil.

Men det förekommer skillnader och det är viktigt att du lär känna den bil du ska köra. Det tar inte många minuter men kan vara avgörande ifall det händer något oväntat.

På denna sida får du grundläggande tips om vad du bör tänka på. I Fordonskunskap kommer du att få mer detaljer om bilens konstruktion.

Ratt och säte

Börja med att ställa in stolen. Du ska sitta avspänt samtidigt som du når alla reglage. Stolen ska vara rätt inställd, du ska inte halvligga. Detta gör att du ser vägen framför dig bra samtidigt som du inte har några problem med att styra bilen.

Nackskyddet ska ställas in så att det skyddar ditt huvud, i höjd med dina ögon och nära huvudet. Detta minskar risken för en pisksnärtskada, whiplashskada, om du blir påkörd bakifrån.

För att bältet ska fungera optimalt och skydda dig från att kastas framåt vid en kollision ska bältet sitta korrekt, inte vara tvinnat eller trätt över magen. Det ska sitta över axel och höft.

När du kör ska du hålla ratten "kvart i tre", då har du bra förutsättningar att kunna styra bilen samt klara av en olycka på bästa sätt. Dessutom får du inte armarna mellan dig och krockkudden ifall bilens krockkudde löses ut vid en kollision.

Växling och pedaler

Innan du kör måste du veta hur pedalerna fungerar samt hur du växlar.

Manuell växling

En manuellt växlad bil har tre pedaler:

 • Till vänster sitter kopplingspedalen.
 • I mitten sitter bromspedalen.
 • Till höger sitter gaspedalen.

Du gasar och bromsar med höger fot. Vänster fot använder du till kopplingspedalen när du växlar.

Automatväxling

En automatväxlad bil har två pedaler:

 • Till vänster (upplevs som mitten) sitter bromspedalen.
 • Till höger sitter gaspedalen.

Automatväxlade elbilar

Vissa elbilar kan köras genom att använda enbart gaspedalen; det fungerar enligt principen att när du släpper gasen bromsas bilen. Det är viktigt att du testar detta för att inte bli överraskad.

Bromsa aldrig med vänster fot i en automatväxlad bil!

Om du aldrig tidigare kört en bil med automatisk växellåda är det frestande att börja bromsa med vänster fot. Gör inte detta! Anledningen är helt enkelt en säkerhetsfråga eftersom det kan förvirra hjärnan om du måste göra ett snabbt nödstopp.

Backspeglar

Alla bilar har backspeglar*. En invändig och två utvändiga. Dessa ska du lära dig att använda. Det är viktigt att du är lika medveten om vad som händer bakom bilen som framför. Många olyckor händer för att man inte ”ser sig för”. Tänk på döda vinkeln som är bredvid bilen på dess vänstra och högra sida.

Ställ in speglarna

Var noga med att ställa in backspeglarna korrekt och gör detta innan du kör iväg.

Husvagn

När du kör med en husvagn som är bredare än din bil måste du komplettera din bil med extra yttre backspeglar som gör att du ser utanför husvagnens sidor. Det finns särskilda backspeglar för detta ändamål.

* Backspeglar

Det finns bilar som istället för en backspegel har en kamera på utsidan och en bildskärm inne i bilen och du måste då veta hur dessa ställs in och fungerar.

Blinkers

När du svänger i en korsning eller byter körfält ska du använda blinkers för att informera andra om dina avsikter. Blinkers kallas också för körriktningsvisare.

När du övningskör och din handledare eller trafiklärare ber dig svänga säger de ofta "ge tecken" när du ska blinka.

Ta reda på vad blinkersspaken sitter och hur den fungerar när du till exempel bytt körfält. I de allra flesta bilar stänger blinkersen av sig själv men det kan variera.

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen manövreras oftast med handen och är tänkt att dras åt när man parkerar bilen för att tillse att den inte flyttar sig.

Det finns olika typer av parkeringsbromsar:

 • Du drar i en spak, sitter ofta mellan bilens framsäten men kan också sitta mellan förarsätet och förarens dörr.
 • Du trampar ner en pedal när du har parkerat.
 • Du trycker på en knapp när du har parkerat.
 • Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt när du stannar och lägger växeln i friläge/parkeringsläge.

Parkeringsbromsens funktion är att hindra en bil från att komma i rörelse

När du övningskör privat är parkeringsbromsen inte effektiv. Parkeringsbromsen påverkar oftast två hjul, oftast bakhjulen. Detta innebär att det i princip är omöjligt att stanna snabbt, då detta inte är syftet med parkeringsbromsen.

Dubbelkommando

Övningsbilar på en trafikskola har alltid ett dubbelkommando där läraren har full tillgång till bilens färdbroms via en särskild pedal.

Skyddssystem

Fordon är utrustade med olika typer av system som dels ska hjälpa till att undvika olyckor dels minska effekterna av en olycka.

Förarstöd

Ett förarstödssystem är tänkt att hjälpa dig i olika situationer. Vissa är knutna till lampor på instrumentpanelen, om de inte är aktiva tänds en lampa då de anses ha så stor betydelse för din säkerhet.

Nedan några exempel:

 • Döda vinkeln-varnare. Hjälper dig att upptäcka fordon bakom och vid sidan om den egna bilen för att undvika kollision vid körfältsbyte. Denna funktion kan synas som en orange markering i sidospegeln och ibland även en ljudsignal inne i bilen.
 • Adaptiv farthållare med avståndsvarnare. Uppmärksammar dig om du kör för nära framförvarande fordon för att undvika upphinnandeolyckor. Denna funktion kan bromsa bilen automatiskt för att hålla rätt avstånd. När framförvarande ökar farten igen ökar din bil automatiskt farten igen.
 • Körfältsassistans. Minskar risken för att du oavsiktligt lämnar ditt körfält vid körning på i första hand landsväg och motorväg. Denna funktion styr aktivt och du kan då uppleva det som att ratten "styr själv".
 • Trafikskyltsinformation. Kan hjälpa dig att inte överstiga högsta tillåtna hastighet genom att skylten visas på instrumentpanelen. Vissa bilar ändrar även hastigheten automatiskt.

Krockskydd

Formgivningen av bilens inre och yttre är utformad för att du och andra vägtrafikanter inte ska skadas vid en olycka.

Övriga exempel:

 • Bilbälten.
 • Bältessträckare.
 • Nackskydd, whiplashskydd.
 • Krockkuddar, den vanligaste formen är monterad i ratten framför dig men de finns även krockkuddar som är monterade åt sidorna.

Barnsäkerhet

För att skydda de allra minsta kan du använda babyskydd och för de lite större finns barnstolar. Du som förare är ansvarig för barnen i den bil du kör.

Instrumentpanel

I början av utbildningen behöver du känna till bilens instrumentpanel. Denna sitter oftast bakom ratten. Det viktigaste för dig är att känna till att det inte ska lysa några orangea eller röda lampor, då är något fel och du bör inte köra iväg förrän du rett ut varför lampan lyser. De röda lamporna varnar för saker som kräver direkta åtgärder. Använd bilens instruktionsbok.

Instrumentpanelen brukar också innehålla information om hastigheten samt kontrollampor för blinkers.

På vissa bilar är instrumentpanelen ersatt av en slags bildskärm, tänk läsplatta, där du med fingret kan få fram olika typer av information om bilen.

Instruktionsbok

När du hyr eller lånar ett fordon och det är något du inte hittar eller om det lyser någon lampa du inte förstår ska du använda bilens instruktionsbok.

Är det din egen bil ska du också läsa denna viktiga bok för att lära dig vad för speciella egenskaper just din bil har samt även när det ska göras service på bilen med mera.

Innehåll

Här finns information om reglage, varningslampor med mera. Här finns instruktioner hur du utför diverse underhåll.

Några andra exempel på vad du kan hitta information om:

 • hur du byter lampor,
 • vilken olja du ska använda om du har en förbränningsmotor,
 • vilket lufttryck du ska ha i däcken,
 • hur du kan byta däck om du får punktering när du är ute och reser,
 • var batteri och säkringar finns.

Ta reda på var instruktionsboken finns. Behöver du göra något på resande fot är det inte så roligt att upptäcka att du saknar instruktionsboken.

© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopefile-emptybookcartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram