Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.
Tilläggstavlorna kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse.
Vägsträckas längd
Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka.
Avstånd
Tavlan anger avståndet till det som vägmärket avser.
Avstånd till stopplikt
Tavlan används endast under märke B1, väjningsplikt.
Fri bredd
Märket anger fri bredd.
Totalvikt
Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.
Tidsangivelse
Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller.

Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag. Röda siffror avser sön- och helgdag. Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.
Rörelsehindrade
Tavlan anger att angivelsen på märket gäller den som får parkera enligt ett parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 eller 9 § trafikförordningen. Tavlan används endast under märke E19, parkering.

Anges tid med tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.
Nedsatt syn
Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande.

Fem prickar är lika med antalet bokstäver i ordet BLIND.
Nedsatt hörsel
Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande.

Tre prickar är lika med antalet bokstäver i ordet DÖV.
Utsträckning
Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket. Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar. Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar. Används tavlan under märke E19, parkering, har den svarta tecken på vit botten utan bård. Tavlorna kan även användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten.

Riktning
Tavlan anger riktning till angivelsen på märket.
Flervägsväjning
Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt.
Flervägsstopp
Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt.
Vägars fortsättning i korsning
Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
Avgift
Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där ska iakttas.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.


Parkeringsskiva
Tavlan anger att tiden när parkering påbörjats ska anges med en parkeringsskiva eller motsvarande.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.
Tillåten tid för parkering
Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.
Boende
Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor.

Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande.
Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.
Parkeringsbiljett
Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett ska användas vid parkering.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.
Uppställning av fordon
Tavlan anger hur fordon ska ställas upp på en parkeringsplats. Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.
Text
Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.
Laddplats
Symbolen anger en plats för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

I lagstiftningen heter detta vägmärke Laddplats. Märket är en tilläggstavla till en parkeringsskylt och visar vilka parkeringar som är laddplatser. Det är lätt att blanda ihop detta märke med Laddstation som är en serviceanläggning med flera laddplatser.
Symbolen på märket är alltid vit.
Tunnelkategori
Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori. Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse.
Öppet dygnet runt
Tavlan anger att en servering eller restaurang är öppen dygnet runt. Tavlan används under något av märkena H5, serveringeller H6 restaurang.

Från och med 1 december 2017 finns detta vägmärke. Märket heter T25 Öppet dygnet runt.
Symboltavla
Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse. Denna tilläggstavla finns från och med den 1 december 2017. Märket heter T8 Symboltavla.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram