Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.
De förekommer antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.
Mittlinje eller körfältslinje
Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar.

Körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning. Markeringen har längdförhållandet 1:3 eller 1:1 mellan dellinje och mellanrum.
Mittlinje kan även ange en cykelbanas mitt och har då längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.
Kantlinje
Markeringen anger en körbanas yttre gräns.

Markeringen har längdförhållandet 1:2 mellan dellinje och mellanrum.
Varningslinje
Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar.

Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje. Markeringen har längdförhållandet 3:1 mellan dellinje och mellanrum.
Ledlinje
Markeringen anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.
Cykelfältslinje
Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.
Linje för fordon i linjetrafik med flera
Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.
Reversibelt körfält
Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.
Markeringen kan användas vid större vägarbeten där en fyrfilig väg tillfälligt blir trefilig. Då kan det mittersta körfältet vara tillåtet åt det håll det är mest trafik, t ex ut från tätorten på kvällen och in mot tätorten på morgonen.
Heldragen linje
Markeringen anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga.

Heldragen linje kan vara heldragen mittlinje, heldragen körfältslinje eller heldragen kantlinje. Heldragen körfältslinje och heldragen kantlinje är enkel.
Heldragen mittlinje kan vara såväl enkel som dubbel.
Spärrområde
Markeringen anger ett område där fordon inte får föras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen. Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt.
Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje
Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.
Varningslinje och heldragen linje
Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.
Mittlinje och varningslinje
Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.
Stopplinje
Markeringen anger var ett fordon ska stannas enligt ett vägmärke, en trafiksignal eller Y1, ljussignal.
Väjningslinje
Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.
Förbud mot att parkera
Markeringen upplyser om förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant.
Markeringen upplyser även om utsträckning av busshållplats.
Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.
Avvikelse från färg får inte ske.

Markeringen heter M22.
Uppställningsplats
Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.
Körfältsbyte
Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske.
Körfältspil för cirkulationsplatser
Markeringen upplyser, i tillfart till en cirkulationsplats för närmaste korsning, om lämpligt körfält för fortsatt färd. Markeringen anpassas till förhållandena på platsen. Transportstyrelsen skriver: Fordon förs in i en cirkulationsplats genom en inledande högersväng och förs ut ur cirkulationsplatsen genom ytterligare en högersväng. Körfältspil för färd rakt fram och för vänstersväng kan därför inte användas i tillfart till cirkulationsplats. För att kunna leda trafik med olika mål införs därför en särskild körfältspil för cirkulationsplatser.
Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt
Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.
Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera
Markeringen används som förstärkning av markeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera. Avvikelse från färg får inte ske.
Farthinder
Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.
Cykelbox
Markeringen anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II. Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen.
Körfältspilar
Markeringen upplyser, för närmaste korsning, lämpligt körfält för fortsatt färd.
Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje ska förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutning till korsningen färdas in i eller från ett reserverat körfält. Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om lämpligt körfält för fortsatt färd i närmaste och därpå följande korsning. Markeringarna upplyser också om att fordon inte får föras i motsatt riktning.
Förbud mot att parkera
Markeringen upplyser om förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant.
Markeringen upplyser även om utsträckning av busshållplats. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.
Avvikelse från färg får inte ske.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram