Lokaliseringsmärken för vägvisning

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.
Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.
Orienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.
Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas.
Tabellorienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.
Avfartsorienteringstavla
Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.
Vägvisare
Märket är uppsatt i anslutning till en korsning.
Om avstånd anges ska det anges i hela kilometer.
Tabellvägvisare
Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.

Används märket i anslutning till ett sjukhusområde, industriområde eller motsvarande får området anges överst på märket utan riktningsangivelse.
Om märket inte används ensamt utan tillsammans med märke vägvisare sitter alltid detta vägmärke först.
Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas.
Avfartsvisare
Märket är uppsatt där avfarten börjar.
Körfältsvägvisare
Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.
Samlingsmärke för vägvisning
Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.
Platsmärke
Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.
Vattendrag
Vattendrag
Avståndstavla
Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.
Solfilmsmontering
Märket anger namn på en viss väg eller led.
Avvikelse från färg får inte ske.
Vägnummer
Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1–499. Ett grönt märke är Europaväg och ett blått en allmän väg. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.
Omledning
Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske.
Ökning av antal körfält
Märket anger att antalet körfält ökar.
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
Minskning av antal körfält
Märket anger att antalet körfält minskar.
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.
Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
Principerna för sammanvävning gäller när körfälten minskar om det inte tydligt anges med annat vägmärke vilket körfält som upphör.
Körfältsindelning på sträcka
Märket anger körriktning i körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
Väganslutning med accelerationsfält
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
Väganslutning med separat körfält
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.
Körfältsindelning före korsning
Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.
I lagen står det att märket visar lämpligt körfält. Detta ger dig dock ingen möjlighet att till exempel köra rakt fram i höger körfält om det är lämpligare för dig. Du är skyldig att följa pilarna om det inte finns särskilda skäl att inte göra detta. Till exempel om det är ett vägarbete som hindrar dig att använda körfältet.
Riksmärke
Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelse från färg får inte ske.
Orienteringstavla för omledningsväg
Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd. Avvikelse från färg får inte ske.
Färdriktning vid omledning
Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.
Körfält upphör
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.
Körfält avstängt
Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.
Trafikplatsnummer
Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.
Parkeringshus
Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket.

Parkeringshusets namn kan vara infogat i märket.
Infartsparkering
Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas.
Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket.
Avvikelse från färg får inte ske.
Lokal slinga
Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.
Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §.
Farligt gods
Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Avvikelse från färg får inte ske.
Räddningsplats
Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Siffran anger räddningsplatsens nummer.

Avvikelse från färg får inte ske.
Tabellvägvisare
Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande.

Avståndet anges i kilometer.
Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.
Vägvisare
Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande.

Avstånd i kilometer kan anges.
Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.
Vägvisningen leder trafiken till en cykelbana där endast cyklar och mopeder klass II får förekomma.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram