Varningsmärken

Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.
Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.
Varning för farlig kurva
Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.
Varning för flera farliga kurvor
Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.
Varning för nedförslutning
Märket anger brant nedförslutning. Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.
Varning för stigning
Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.
Varning för avsmalnande väg
Märket anger att vägen eller banan smalnar av. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
Varning för bro
Märket anger en öppningsbar bro.
Lägg märke till att det inte behöver finnas mer varningar än denna men oftast finns det bommar med rött ljus som lyser när bron är öppen.
Varning för kaj
Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.
Varning för ojämn väg
Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.
Varning för farthinder
Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.
Varning för slirig väg
Märket anger att vägen kan vara slirig.
Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.
Varning för stenskott
Märket anger risk för stenskott.
Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.
Det är sannolikt att det ligger stenar och grus på vägen eftersom man varnar för stenskott. Kör du en tvåhjuling ökar därför risken för att få sladd.
Varning för stenras
Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras.
Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
Varning för övergångsställe
Märket varnar för ett kommande övergångsställe.
Används ofta för att varna för till exempel skymda övergångsställen.
Varning för gående
Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.
Varning för barn
Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.
Varning för cyklande och mopedförare
Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.
Varning för skidåkare
Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.
Varning för ridande
Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.
Varning för djur
Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.
Det händer flest viltolyckor när det är mörkt. Det är mest riskfyllt under gryning och skymning då djuren ofta väljer att förflytta sig då.
Varning för vägarbete
Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.
Slut på sträcka med vägarbete
Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete.

Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.
Varning för flerfärgssignal
Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.

Glöm inte att anpassa hastigheten för att minska risken för påkörning bakifrån ifall det är rött och du måste stanna.
Varning för lågt flygande flygplan
Märket varnar för lågt flygande flygplan och förekommer oftast på vägar som ligger nära flygplatser och med inflygningsrutten strax ovanför.

Märket är sällsynt då vägarna sällan ligger så nära flygfältet att den turbulens som bildas av ett flygplan kan vara störande. Därför bör du vara extra försiktig när du ser denna skylt då vinddraget av ett flygplan kan påverka dig och ditt fordons stabilitet.
Varning för sidvind
Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
Varning för mötande trafik
Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.
Varning för tunnel
Märket varnar för tunnel. I en tunnel gäller vissa särskilda regler. Du får t ex inte stanna och parkera.

Kör på minst halvljus för att säkerställa att fordonets baklyktor är tända.


Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
Märket sätts upp när vägkanten är svag eller hög. Bägge förhållandena är en risk för dig som kör och du bör undvika att köra för nära kanten.
Varning för vägkorsning
Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

3 kap. 18 § trafikförordningen innebär att högerregeln gäller. Tänk på att du endast får köra om tvåhjuliga fordon i själva korsningen.
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen
Varning för cirkulationsplats
Vägmärket varnar för cirkulationsplats.
Varning för långsamtgående fordon
Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.
Varning för fordon med förspänt dragdjur
Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.
Varning för terrängskotertrafik
Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen.
Varning för kö
Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.
Varning för järnvägskorsning med bommar
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.
Varning för järnvägskorsning utan bommar
Märket anger en korsning med järnväg som saknar bommar.
Varning för korsning med spårväg utan bommar
Märket anger en korsning med spårväg som saknar bommar.
Avstånd till plankorsning
Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg utan bommar.
Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet. varningsmärket mellan 150-250 meter före järnvägskorsningen.
Kryssmärke
Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten.

Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning.
Varning för annan fara
Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke.

Farans art anges på en tilläggstavla.
Varning för olycka
Trafikläraren förklarar: Vägmärket är nytt och gäller från och med den 1 december 2017.
Transportstyrelsen skriver: För att varna för en olycka kan vägmärke A40 Varning för annan fara, med tilläggstavla med texten Olycka användas. Normalt är det, för snabb förståelse, bättre med en symbol än en text. Det främsta användningsområdet är sannolikt på s.k. VMS skyltar som visar lysande vägmärken.

VMS betyder variabla meddelandeskyltar. Du ser dem t ex vid infarter till tunnlar där hastigheten ofta ändras. Det är oftast elektroniska skyltar där budskapet enkelt kan ändras.
© COPYRIGHT 2021 HUTCENTERUM - ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA | ONIC WEBBYRÅ
lockenvelopecartphone-handsetmap-marker
sv_SESV
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram